Netwerk Arbo FNV

3 moties aangenomen! Allemaal uit de FNV koker!

MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN KENT Voorgesteld 24 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat slachtoffers van beroepsziekten aangeven dat verzekeraars en werkgevers het traject van schadeafhandeling regelmatig traineren; constaterende dat de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten onderzoek doet naar betere schadeafhandeling bij beroepsziekten; van mening dat een onafhankelijk beoordelingsinstituut zieke werknemers en werkgevers kan helpen bij ingewikkelde en langdurige procedures; verzoekt de regering, het instellen van een onafhankelijk claimbeoordelingsinstituut als een van de mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten, en gaat over tot de orde van de dag. Gijs van Dijk Van Kent

 

MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN KENT Voorgesteld 24 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat als je gevaarlijk werk doet, je zeker wilt zijn van een veilige werkomgeving; constaterende dat er ieder jaar meer dan 4.000 mensen vroegtijdig sterven door een ongeluk of door werkgerelateerde ziekte; constaterende dat de ziekmakende werkplek geheel buiten beeld blijft bij de Inspectie SZW omdat de bedrijfsarts een beroepsziekte enkel hoeft te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier de Inspectie SZW beter zicht krijgt op waar beroepsziekten ontstaan om zo nodig ook beter te kunnen handhaven, en gaat over tot de orde van de dag. Gijs van Dijk

MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN KENT De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bedrijven sinds 1994 verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben; constaterende dat 25 jaar na de invoering van die plicht nog niet de helft van de bedrijven hieraan voldoet; verzoekt de regering werkgevers actief te stimuleren om de RI&E-plicht na te komen, waaronder het experimenteren met administratieve handhaving door de Inspectie SZW, deze maatregelen te monitoren en de Kamer eind 2021 te informeren over de effecten van de maatregelen, en gaat over tot de orde van de dag.