Netwerk Arbo FNV

Betere bescherming van zwangeren en werknemers die werken met kankerverwekkende stoffen: de lange adem van de vakbeweging werkt!

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben vlak voor de Kerst 2021 informeel overeenstemming bereikt over een verbetering van de regels die werknemers moeten beschermen wanneer zij werken kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen. Zo stelden het EVV samen met de FNV en CEFIC, de vereniging van werkgevers in de chemie, al enkele jaren geleden een pleidooi op om werknemers beter te beschermen tegen chemische stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en die kunnen leiden tot miskramen, doodgeboortes en geboorteafwijkingen bij kinderen. Na intensief lobbywerk van de vakbeweging, komt Europa nu in actie!

Reproductietoxische stoffen zullen worden opgenomen in de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk (CMD4). Voor 11 van deze stoffen wordt in de bijlage bij de richtlijn een bindende en strenge norm ingevoerd. Als gevolg hiervan zal de richtlijn worden omgedoopt tot de richtlijn kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMRD).
Het Europees Parlement stelde ook vast dat werknemers die omgaan met gevaarlijke geneesmiddelen (Hazardous Medical Products, kortweg HMP’s ) voldoende en passende opleiding moeten en zullen krijgen, met het oog op een betere bescherming van werknemers in de gezondheidszorg. HMP’s zijn geneesmiddelen die zeer gevaarlijke chemicaliën bevatten die celgroei en -vermeerdering remmen en bijvoorbeeld worden toegediend bij kankerpatiënten: deze geneesmiddelen helpen de patiënt, maar kunnen werknemers in de zorg ziek maken en dat moet uiteraard voorkomen worden.
Nieuwe stoffen en lagere blootstellingsniveaus; Voor acrylonitril en nikkelverbindingen, beide kankerverwekkende stoffen, zijn grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld, d.w.z. de maximale hoeveelheid schadelijke stoffen (meestal uitgedrukt in milligram per kubieke meter lucht) waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Voor benzeen wordt de maximumlimiet naar beneden bijgesteld. Daarnaast heeft het Parlement erop aangedrongen dat de Commissie voor eind 2022 een actieplan zal presenteren om grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor ten minste 25 stoffen of groepen van stoffen te bereiken. Petra Bolster, Europa bestuurder FNV : “Dit is een
mooie overwinning, ingezet door de vakbeweging, in de eerste plaats voor de werknemers wiens gezondheid we willen beschermen. Het is al lang een verzoek van vakbonden en het Parlement om reprotoxische stoffen op te nemen in het toepassingsgebied van de CMD-richtlijn en om ervoor te zorgen dat werknemers, met name in de gezondheidssector, zoveel mogelijk worden beschermd bij het hanteren van HMP’s, nu moet het informele akkoord nog officieel worden goedgekeurd om in werking te treden, dus nog een laatste belangrijkste stap moet nog wel worden gezet”.
Dankzij de herziene wetgeving en handhaving zullen elk jaar duizenden gevallen van nadelige gezondheidseffecten en sterfgevallen worden voorkomen.