Netwerk Arbo FNV

Concept verslag dd 23-09-2022

  • Johan opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. We hebben onder andere afmeldingen ontvangen van Wim Dekkers, Jan Verhagen en Adri Frijters. We hebben vandaag een Owl en de vergadering is op verzoek van een aantal leden via teams te volgen.
  • We hebben een mail ontvangen van Jan Verhagen:

Het gebeurt niet zo vaak, maar voor 23 september  moet ik me helaas afmelden. Heel jammer, want ik ben zelf druk in de weer met ‘Haagse zaken’ (waarover Kitty in de middag komt praten).

Een voorproefje:

Op 6 juli is de FNV opgestapt uit het ‘Grenswaardenoverleg’ over gevaarlijke stoffen in Den Haag (de Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek).
Toevallig was ik me daar al in aan het verdiepen, vanwege de start van ‘Lexces’ vlak daarvoor.
Wat er aan zit te komen:

  1. een vakbond historisch stuk over het Grenswaardenoverleg (tussen 1978 en 2022), misschien ook wel bruikbaar als input voor ‘evaluatie’ van ruim 40 jaar ploeteren in den Haag.
    In het laatste hoofdstuk (‘opinie’) hoop ik een schot voor de boeg te lossen….
  2. als dat klaar is: een stukje over vakbond en beroepsziekten (n.a.v. Lexces)
  3. en tot slot een stukje over de Chemiewinkel, die veel kaderleden rond de eeuwwisseling van heel wat expertise voorzag (Pieter van Broekhuizen)

In die stukken zitten in totaal 5 interviews verwerkt (Wim van Veelen, Jan Manders, Pieter van Broekhuizen, Jan Warning en Paul Ulenbelt).
Stuk 1 nadert zijn voltooiing, maar wordt eerst nog voorgelegd aan geïnterviewden, voordat het openbaar wordt. Twee en drie komen later.
Misschien is het handig dit alvast te weten? Misschien wel mooi als (forumdicussie)thema voor een volgende keer…

Groeten en succes de 23e,

Jan

-Van Cor den Dekker ontvingen we de melding dat de vakbondstraining ‘Veilig en Gezond’ weer van start gaat. Voor meer info: Klik hier

Jan Manders stelt voor om de Notulen van de vorige vergadering op de agenda van een volgende vergadering te zetten. Besloten wordt om dit te doen.

Tuur Elzinga en Agnes Jongerius zullen acte de préséance geven bij internationale dag op 8 Oktober 2022.

10.15 tot 11.15: Carin Benders en Maïté Stoete beide werkzaam bij de Arbeidsinspectie. Over het werkplan 2023 van de arbeidsinspectie, de RI&E en de arbocatalogus en de vraag wat de inzet van de bond kan zijn.

Karin Benders is een aantal werkzaam geweest bij FNV bondgenoten. Had daar veel Philips in haar pakket en is sinds 2001 werkzaam bij de Arbeidsinspectie Mariet Patijn voormalig collega ‘snoep en koek’ is nu collega haar collega en richt zich op arbeidsmarkt fraude en arbocatalogi.

Maïté Stoete kaderlid was ook werkzaam bij de FNV en maakte daar deel uit van de OR. Nu is zij werkzaam bij de IT afdeling van SZW.

fnv-nai

NLA Nederlandse Arbeidsinspectie. Air richtlijn. CTSV is nu stelseltoezicht op uitkeringen zit ook bij NLA. Men doet ook strafrecht en er is de afdeling stiekem. AI is onafhankelijk en men voort gesprekken met sociale partners. Arbo 230 FTE. Helft van de werkzaamheden bestaat uit ongeval onderzoek. Het aantal werknemers is van 1100 opgehoogd naar 1600. En er komen er binnenkort nog 90 bij. Overheid heeft toezichthoudende taak. Handhavend staat sinds 2007 pas wat in de wet. Men probeert ook wel voorlichting te geven. Tip: Er staat veel informatie op de site van de NLA toolboxen o.a.

De NLA werkte in het verleden veel samen met preventie medewerkers. Dat is helaas nu niet meer. Ook de samenwerking met OR-en, bedrijven en vakbonden zou het veel beter kunnen. AI spreekt gemeentes aan dat mensen geen uitkering of toeslag aanvragen. SUMI wetgeving. AI kan geen boete opleggen. Staat niet in de wet. Wel aanbevelen om het beleid uit te voeren. CAO overtredingen kunnen alleen in behandeling genomen als vakbonden melden. Voorbeeld: Chemiepack januari 2011. Alle wetten en vergunningen zijn toen overtreden. Asociale werkgever die alle regels aan zijn laars lapt.

Boetes en waarschuwingen staan in de wet. Overheid en grote bedrijven lappen boetes aan zijn laars. Imagoschade kun je ze wel mee pakken. Haalbaarheidsonderzoek. Dan info van AI? WOB verzoek dan. Mieke? zit in de grenswaardecommissie van de SER. Worden verkeerde dingen gevraagd. Men vraagt iets wat niet makkelijk uit de systemen gehaald kan worden. Strategisch denken en overleggen wat er wel makkelijk geleverd kan worden. De kans dat de AI langs komt is 1 maal in de 45 jaar. AI vist waar vis zit. Bij ongevallen komt de AI altijd. Als werknemers iets melden als er gevaar dreigt. Anders niet.

Voorbeeld: Schiphol waarom niet gebeld! Over kofferafhandeling. CNV Westland illegalen. Wel de pers maar niet de AI bellen. Melden! Inske Koenen maak daar gebruik van, dat informele circuit. Er werken genoeg oud FNV-ers. Risicoanalyses vragen aan ander AI medewerkers in ons netwerk. Hoe komen die tot stand. Waar dan melden? 0800 5151 is het advies.

Probeer intern bij de FNV te regelen dat de AI vaker ingeschakeld gaat worden is het advies van Maité en Carin. 12 jaar geleden is er wel een AI onderzoek geweest op Schiphol. PMO hoge werkdruk melden. Eerst als OR gesprek voeren. PvA wat staat daar in. Geen RIE dan wel bellen. Instemming PVA gesprek voeren over de PvA elke vergadering.

Risicoanalyse interessant IRA en OMA meerjarenplanning. Ook besproken met het bestuur van de FNV. We kunnen dat beïnvloeden. Daarna vastgesteld en dan na de tweede kamer. Dan hebben we geen invloed meer. Waar capaciteit inzetten met welke methodieken. Afhankelijk van capaciteit. Programmamanager overleggen met vakbondsbestuurder uit de sector. Dat gebeurt nauwelijks. Gemeente heeft invloed op huisvesting arbeidsmigranten. AI niet. Omgevingswet staat daar in. Ook de bevoegdheden van Meerjarenplanning is het moment voor de vakbond om invloed uit te oefenen op het meerjarenbeleid. Bel eens met de programmamanager.

Arbomonitor. Vraag van Jan Manders. 1500 monitoronderzoeken. Er zijn witte vlekken. Daar gaat men ook naar toe. Über flitsbezorgers en picknik. Zppers en schijnzelfstandigheden. Arbomonitor is ad randum. CBS. NEA en Volandis info gebruikt ook de AI. Neem contact op met de programmamanager.

Zorg veel slachtoffers. Is dat in beeld. Zit in het programma goed werkgeverschap 2 inspecteurs in de zorg slechts. Op Arbo zijn er geen inspecteurs bijgekomen.

RIE PvA instemmingsrecht van de OR. Benut die. Ga mee met de rondgang mee en geef dingen aan. Daarmee kun je heel wat doen. De RIE moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst. Benut die kans. Branche specifieke Ries RIE.nl Dat is soms om te huilen kritisch doorheen lopen FNV is het advies! Arbojaar plan. Preventiemedewerker bij directieoverleg. RIE niet goed geregeld. Want men ging naar Oekraïne. Ook daar moet een RIE voor zijn. HR vondt het onzin want ze gingen op vrijwillige basis. Vakbond geïnformeerd vond men raar bij HR. HR was in shock. Bespreek ook dingen met de preventiemedewerker. Jan als onafhankelijk gewetensbezwaarde. Gewoon de AI bellen!

11.30 tot 12.15 José van Lieshout. Veilig en gezond werken sinds 1 juni 2022 vakgebied is PSA en ongewenste omgangsvormen. Overheid en Handel als speerpunten.

Werkdruk gaat over zeggenschap en autonomie. Kunnen mensen inzicht krijgen in hun fuctie(waardering) en de kwaliteit van de arbeid.

Functiescan

Jan Mander WEBA methode zou een handvat zijn. Is uit de vorige eeuw. Van TNO. Iets te uitgebreid. Nu iets wat eenvoudiger is toe te passen. De WEBA bestaat niet meer. Er is ook de VBBA Hans J. Zie ook de quickscan werkdruk. Dit gaat meer over wat voor soort functie je hebt. Het gaat niet om het waarderen van functies. Dit is meer hoe zie je als werknemer je functie. Heeft een ander doel. Wellicht met een stoplichtmodel. We kijken nu of er draagvlak voor is. Gaan we dit doen? Voor de mensen die het doen zijn het echte banen. Ook het gooien met koffers. We kunnen niet voor iemand anders bepalen of men zinvol werk doet. Dat is aan de werknemer zelf. Veel verloop in functies kan een indicatie zijn. Mila is voor de functiescan. Gezien punt 3. Jan Manders is nog enthousiast over de WEBA methode. Zaten best wel goeie dingen in. Kon je in de praktijk goeie dingen mee veranderen. José en Jan M. In contact brengen.

Het is ook geschikt voor laaggeschoold werk is de mening van de meeste aanwezigen. Je moet altijd oog hebben voor talenten van werknemers. Wat is het doel? Staat in de presentatie. Plaats maken voor jongeren doormiddel van bijvoorbeeld RVU. Het kan niet bij alle bedrijven uitgevoerd worden. Wie kunnen er profijt van hebben? Edwin. Niet iedereen heeft de vermogens om hun eigen werk of arbeidstijden goed te beoordelen. Jan M voor laagste functies is het juist belangrijk. Zorg app veilig huisbezoek? App werkt goed en men denkt dan anders over dingen na. Heeft de app ook een chatfunctie? En is dat een idee? Hans J Uithollen van taken neemt hand over hand toe.

13.00 tot 14.00. Kitty Jong (Vicevoorzitter van de FNV) over Haagse zaken en Mantelzorg.

In Den Haag speelt de FNV vooral een rol in de SER en de SvdA. Bij de AI alleen bezuinigen. Vanuit de stichting van de arbeid. Steunpunt brancherie’s. Is een bureautje dat toetst de branche RIE’s voor sociale partners. Het is belangrijk om een RIE hebben ook vanwege Corona. Branche RIE is vaak te algemeen. Sexuele intimidatie staat er bijvoorbeeld vaak niet in. Het bureautje is net een stempelmachine. De FNV is uit het steunpunt gestapt. Iedereen was toen in rep en roer.

De FNV is ook uit de grenswaarde-CIE van de SER gestapt zoals eerder gememoreerd. Dit is op WMD aangekondigd. Na 1 juli is de FNV er daadwerkelijkheid eruit gestapt. Dit leidt tot ongemakkelijke situatie. De CIE gaat over grenswaardes, streefwaardes en verbodswaardes. Die getallen gaan dan naar de subcommissie gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Er werd in de commissie dan over de juiste waarde onderhandeld. In Engeland mag het gewoon niet meer werken met gevaarlijke stoffen. Gezondheidsraad speelt ook een rol. Onafhankelijk commissie Honds, zit er aan te komen.

Streven naar minimalisatie. AI slecht gehandhaafd vaak administratief IA moet controleren op grenswaarde en minimalisatie. Daar is een jaar over gepraat. 30 juni bij de minister. De IG zat er bij. Brief gestuurd op 1 juli en de verantwoordelijkheid van de minister.

Jan Manders: reproductie belemmerende stoffen en kankerverwekkende stoffen. Stoffen zonder veilige ondergrens gaan ze over. Risicogrens aanvaardbaar 1 op de miljoen is de streefwaarde. 100 op de miljoen is de verbodswaarde. Technisch haalbaar dan doen ongeacht de kosten. Wat is haalbaar tussen grenswaarde en verbodswaarde? Sojameel voorbeeld het gaat nu met een grijper. Vroeger met een zuiger. Het gaat altijd over kosten. Vaak wel lager dan Europese afspraken. De blootstelling verminderen is het doel. Europese afspraken moeten minimaal gehandhaafd worden. DME zitten we veel bijvoorbeeld veel lager. Alleen veel landen moeten het er over eens zijn.

FNV moet van zijn eigen macht uit gaan. Vakbonden weten er veel van oa Wim van Veelen. Wij gaan er vakbondswerk van maken. Netwerk moet er wat mee. Corona is ook een gevaarlijke stof. Dus een iets bredere definitie is wellicht nodig. We doen er niet veel mee laten we eerlijk zijn. Met de RIE moeten we ook meer. Eli: Agrarische sector. Veel Parkinson.

De helft van de bedrijven heeft geen RIE. De medezeggenschap kalft af. Wim van Alphen stuk. Grote twijfel over kwaliteit. Economische risico belangrijk. Arbowet is minimum wet. Een RIE geïntegreerd als zorgsysteem. Boonstra format SER Er ligt een adviesaanvraag. Arbovisie 2040. Is taaie kost. Werkgevers willen niks. Handhaven wel administratieve RIE. In sommige bedrijfstakken heeft 70% geen RIE. De kroonleden zien de noodzaak wel in. 2040 stuk geënt op preventie. De getallen over doden en ongevallen. Zijn al jaren hetzelfde en dat is onacceptabel. De bedrijfsarts is een soort verzuimbegeleidingsarts. Veel bepalingen zijn afgestemd op mannen. Aanscherping van onze eigen visie. Lp cie, netwerk Arbo en lp cie visie en strategie laten meepraten. Uitvragen in de nieuwsbrief. Effecten pas na tientallen jaren zichtbaar van veel stoffen weet Edwin Rustenburg. Bedrijven moeten investeren in methodes om de blootstelling te verlagen. Men moet aan de minimalisatieplicht. Ultrafijnstof Schiphol. Moeten we ook wat mee! Baas AI is geen visionair zoals de vorige. Maar is een ambtenaar. Er is een ILo verdrag dat vakbonden op de werkvloer mogen komen. Gaat niet gebeuren onder dit kabinet. Wordt niet geratificeerd. Pfffffffff Arrogantie, voor andere landen belangrijk. Het is hier zo goed geregeld. Wel een goed plan. Maar grenswaarde cie ook belangrijk. Meerjaarbeleidsplan geeft aanknopingspunten. Andere bonden zijn klein en hebben vaak geen beleidsmedewerkers juristen. Wij bepalen het meeste.

Netwerk mantelzorg. Mantelzorg steeds grotere rol in de maatschappij. Vaak via gemeente, maar CAO ook een punt. Onderwerp in wording. Bijeenkomsten in het land mee doorgaan. In de werkorganisatie nog niet helemaal geland. Lobby in Den Haag blijft belangrijk, lotgenoten enz. Jongeren die mantelzorg verlenen ook een zorg? Young&United.

Bij Lokaal ook een goed onderwerp. Wat zeggen we dan tegen de gemeente. Wijktafels eens in de maand. Daar voor het voetlicht brengen. Bas van Weegberg is er mee bezig. Maatschappelijk verlof.Alle moeders werken.

Kitty neemt de gelegenheid te baat om Jan Manders namens de FNV te bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet in de grenswaarde commissie van de SER,

14.15 tot 15.00 uur. Stand van zaken: Werkgroep RIE,  Werkgroep Gassen in Containers , WMD,  Werkgroep Mantelzorg, LP commissie. EWHN.

RI&E: Ron. Heel veel bedrijven hebben geen RIE. Geen handhaving. Onder aanneming speelt een rol. Elektromagnetische Straling is ook onderwerp van gesprek. Werkplan maken. Kosten?

Gassen in containers. Cor. Bert Veen is even uit de roulatie. men gaat binnenkort op Werkbezoek.

WMD Opkomst was wat mager. Het moet anders in de Regio en landelijk. Moet meer leven in de Regio. Allerlei ideeën zijn de Revu gepasseerd. 1 mei viering ook gebruiken??? 28 april. Manifesta goeie ideeen opgedaan. Gratis treinkaartje.

Werkgroep Mantelzorg.De werkgroep Werk en kanker ombouwen tot werkgroep mantelzorg. Visie op mantelzorg. Meldt je als je je er bij aan wilt sluiten.

Jan Schiever. Veilig en gezond werken. Afgelopen maandag een ontruiming tijdens het LP. Hoe gaat het ‘s avonds en in het weekend? Heeft een aantal leermomenten opgeleverd. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Evaluatie. Wanneer? Hans J. Ontruiming moet specifiek beschreven zijn in de PvA en RI&E. Er is een NEN norm voor.

EWHN niet bij elkaar geweest. Dit jaar niks. Ander najaar ‘23.

Mail van Jan Verhagen. (Zie boven)

Kritisch over onze eigen positie. Uitgebreid stuk! Staat er keurig in. Het stuk lijkt goed om eens te bespreken dan wel te agenderen voor een volgende bijeenkomst.

Er zijn geen rondvragen.

Voorzitter Johan Huver dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze wel thuis na de netwerkborrel.