Netwerk Arbo FNV

Concept verslag Netwerkbijeenkomst over gevaarlijke stoffen dd 02-12-2023 te Amstersdam

10.00 – 10.15 uur. Opening, mededelingen door de voorzitter.

Voorzitter Johan Huver opent de vergadering en heet allen welkom op deze 4e en tevens laatste bijeenkomst van 2022. Het is week van de integriteit en dat sluit mooi aan op het thema van vandaag. Het belooft een mooi dag te worden met de sprekers die we vandaag hebben. We beginnen met een voorstelrondje.

Mededelingen:

 • Aandacht voor de cursus veilig en gezond werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Zegt het voort is het devies. Is dit een andere opleiding als de Pilot? Nee de huidige opleiding is het vervolg van de Pilot.
 • WMD 28 april 2023: De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat zouden jullie kunnen doen op je eigen bedrijf? We willen graag dat er in de sectoren op de bedrijven meer aandacht voor komt.
 • De presentatie van Jan Verhagen wordt in geluid opgenomen. De aanwezigen hebben hier geen bezwaar tegen.
 • Er zijn een aantal afmeldingen van Endre Tancos, Wim Dekkers, Paul Ulenbelt, Peter Koreman en Jan Schiever.
 • Alle aanwezigen moeten de groeten hebben van Beater van der Velden.

10.15 – 10.30 uur. Bespreken concept verslag dd 23-09-2022. https://www.netwerkarbofnv.nl/concept-verslag-dd-23-09-2022/

Zijn er vragen of opmerkingen? Er zijn geen op en aanmerkingen op het verslag. Hiermee wordt het verslag vastgesteld met dank aan de maker.

10.30 – 12.00 uur. Ochtend: “45 jaar grenswaarden voor gevaarlijke stoffen: een hindernisbaan”

Het bestuur is heel blij dat Jan Verhagen deze presentatie wil geven vandaag. Jan is al sinds zijn kaderlidmaatschap bij een van de grootste metaalbedrijven Fokker en later als beleidsmedewerker bij de vakbond bezig met het onderwerp ’Veilig en Gezond’. Vanaf zijn pensionering is hij actief bij de club https://vakbondshistorie.nl/ . Op 6 juli 2022 stapte de FNV uit het SER overleg aangaande grenswaardes van gevaarlijke stoffen. De reden dat dit gebeurt is dat er elk jaar 3000 mensen overlijden door het werken met gevaarlijke stoffen. En dan hebben het nog niet over de werknemers die ziek zijn geworden zijn van hun werk. Dit sluit aan bij Workers Memorial Day.  Jan heeft zich er sinds die tijd in verdiept. Voor de liefhebber zie: https://vakbondshistorie.nl/dossiers/brochure-grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/

45jaar-grenswaardenstelsel-v2b

Op 14 december gaat de minister van Sociale zaken haar handtekening zetten onder een manifest dat moet leiden tot nul doden. Link

Er is een richtlijn voor bestuurders en kaderleden 2018. Wie kent die? Slechts een enkeling. Link

De geïnterviewden krijgen uit handen van Jan Verhagen het eerste exemplaar uitgereikt van de brochure gevaarlijke stoffen op het werk. Ook voor de aanwezige netwerkerkers is er een exemplaar uiteraard.

Discussie met de zaal. Er wordt aandacht gevraagd voor neurogenaratieve ziekten door antibioticum in diervoeders en bestrijdingsmiddelen. Zeker in de landbouw. In Frankrijk komt Parkinson veel voor onder wijnboeren. Professor Bloem wordt genoemd van de Radboud universiteit die aangaande dit onderwerp een autoriteit schijnt te zijn. Er wordt ook terecht opgemerkt dat het aantal doden slechts het topje van de ijsberg is. Half november 2022 is er een rapport verschenen van het RIVM waar 1400 stoffen opstaan die mogelijk kankerverwekkend zijn. De oplopende AOW leeftijd leidt sowieso tot een langere blootstelling aan bepaalde stoffen en dus een hoger risico. Meestal kijkt men naar 1 dag en een tijdgewogen gemiddelde. Leeftijd is altijd tegengehouden als maat in de grenswaardecommissie van de SER. In Europa hebben we 35 jaar maar 3 of 4 grenswaardes gehad. Minister Ascher heeft een aanzet gegeven voor meer Europese grenswaardes en er zijn in 2016 zo’n 25 à 27 nieuwe stoffen in Europa bijgekomen met bindende grenswaardes. Dat was voor sommige landen nog een hele opgaaf. Wij vinden het nog veel te weinig als Noord-Europese landen. Daar gaat het eerder genoemde RIVM rapport over. Het rapport is door het ministerie doorgestuurd richting Europa. Hopelijk komen er op deze manier nog meer stoffen op de Europese lijst terecht. In Nederland is de grenswaarde voor asbest bijvoorbeeld het laagst en dat zou dan ook voor de rest van Europa moeten gelden idealiter. In levensmiddelen zitten ook stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Ook hormonen zijn een mogelijke bron voor het krijgen van kanker. Er wordt verwezen naar de betere Arboregelingen in België. In Nederland gaat het altijd via de AI. Als je als OR of Vakbond een beroep doet dan moeten ze in principe komen. Tip: Het beste is om de klacht op schrift te zetten en te sturen naar de directeur van de Arbeidsinspectie dan moeten ze zeker komen. Er is een handreiking hoe je een klacht indient bij de Arbeidsinspectie. (Noot van de notulist: Er wordt momenteel nog gewerkt aan een handreiking voor bestuurders. Of er ook een komt voor kaderleden is nog niet bekend) We hebben het over 3500 doden. Maar je kunt ook kijken naar de ziektelast die wordt uitgedrukt in DALYS. RIVM heeft diverse tabellen hierover en ook berekend wat de ziektelast uiteindelijk kost. OR-en en hun VWGM commissies hebben ook een belangrijke taak om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken via de RI&E. De registratie van het werken met gevaarlijke stoffen is ook een plicht van de werkgever. Een PMO is ook iets om aandacht aan te besteden voor OR-en. Ook werknemers zijn vaak een gevaar voor zichzelf omdat ze de gevaren onderschatten. En ook de bedrijfscultuur speelt hier een rol in. De vraag is nu, hoe gaan we dit als vakbondsvertegenwoordigers aanpakken. Register gevaarlijke stoffen moet er sowieso zijn dus daar kun je naar vragen. Werkwijzer gevaarlijke stoffen staat op de site van de SER. https://stofvrijwerken.tno.nl/wp-content/uploads/sites/8/2021/12/TNO-WERKWIJZER-GEVAARLIJKE-STOFFEN-2021.pdf  Alle steakholders in het bedrijf weten vaak niet wat de ander doet. Ook moet er aandacht van de OR/vakbondskaderleden zijn voor veiligheidsinformatiebladen en dan niet de afgezwakte versie die door de Arbodienst soms geproduceerd worden. Wie is er verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, het eigen bedrijf of het inlenende bedrijf? Normaal diegene die jou aan het werk zet. Wij moeten in beweging komen. Niet individueel maar samen en vakbondsmacht opbouwen.

‘Op weg naar 0’ is het streven van de Europese vakbeweging. We zouden de komende 5 jaar in actie moeten komen en een grote gevaarlijke stoffen campagne uitrollen en iedereen met man en macht moeten ondersteunen. Branche RIES zijn afvinklijstjes. We moeten een ander format gebruiken, die van Peter Booster van de TU Delft. Het is vrij te gebruiken. Geen Fine en Kinney meer. Hans Jannink gaat binnenkort een paper opstellen waar alles instaat over dit onderwerp. Je kunt het overal voor gebruiken. De voorzitter bedankt Jan Verhagen voor zijn bijdrage aan de themadag en verzekerd hem dat hij altijd welkom is. Hij wordt met de gevaarlijkste stof die er is, een fles wijn.

12.00 – 13.00 uur: Lunch

13.00 14.00 uur. Op 1 januari 2023 gaat na een lange aanloop de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in. Dat is een eenmalige financiële tegemoetkoming voor (oud-)werknemers en zelfstandigen. In eerste instantie geldt die regeling voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische (beroeps)astma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE, of schildersziekte).

Jan Warning – directeur van het Instituut Asbest Slachtoffers – komt hier meer over vertellen.

TSB-regeling-voor-Netwerk-Arbo-FNV-20221202

Tot slot vraagt Jan aan de aanwezigen om aandacht te schenken aan arbeidsgerelateerde astma zeker in de landbouw en bakkerijen bijvoorbeeld. Iets om in de sectorraden te bespreken. Ook schimmels kunnen gevaarlijk zijn. Toen Lexus begon waren er 15 stoffen gerelateerde ziektes. Is er planning om de regeling uit te breiden is een vraag uit de zaal? Dat is wel de bedoeling maar er zijn nog wat hobbels te nemen omdat we in Nederland iets achterlopen inzake deze materie. De voorzitter bedankt Jan voor zijn inbreng. Ook hij krijgt als dank een flesje met een gevaarlijke stof.

14.00 – 14.15 uur. Pauze.

14.15 – 15.00 uur. Werkgroepen Netwerk Arbo.

Als eerste komt de werkgroep RI&E aan de beurt. Hans Jannink gaat een paper schrijven over hoe we de RI&E kunnen verbeteren tot een zorgsysteem. Je moet van je eigen kracht uitgaan en niet vanuit de Wet.

 • Als tweede de werkgroep Mantelzorg. Er is een bijeenkomst geweest in Alkmaar. En er staan nog twee bijeenkomsten op de rol. De werkgroep gaat volgend jaar van start met vanuit de beleidsadviesgroep ondersteuning van Ilze Smit. En dan kunnen we ook verder het land in. Wellicht is het ook een onderwerp voor de WIS Zorg en Welzijn. Presentatie van een medewerker van de correspondent over dit onderwerp. Bert de Haas weet hier alles van. Een actualiteitencollege zou dan een leuk idee zijn. Alle moeders werken al is ook een lezenswaardig boek. Er zijn voldoende ideeën in elk geval.
 • Gassen in Containers. Heeft een paar maanden stilgelegen. Er is een stichting die de examens verzorgt maar is twijfel of de gelden daar goed besteed worden. Er zijn nog steeds containers die gegast zijn en in de warehouses of winkels terecht komen met uitwasemende producten.
 • WMD. 17 januari is er een vervolg overleg. De datum staat vast 28 april 2023. Meer info volgt.
 • Callcenters. Er zijn een aantal DB-ers en LP-ers die meedenken over Arbo in de CAO. Ook Beater is aangesloten. Hans Jannink wil eventueel helpen bij een onderzoek.

15.00 uur Rondvraag.

 • Jan Verhagen kan geen kaderlid worden. Graag aandacht hiervoor.
 • Heeft iedereen de brochure over de grenswaardes?
 • Jos Felen dankt het bestuur voor deze dag.
 • Bij PostNL is er een probleem met stakingen. Sommigen zouden niet mogen staken ivm het vervoer van medische artikelen. Men wil nu extern gaan om opzoek te gaan naar mensen die verstand hebben van het vervoeren van zorgartikelen. Medische logistiek is de term.

15.05 uur Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en wenst ze allen wel thuis.