Netwerk Arbo FNV

Mantelzorger(s)

Werk en kanker: Mantelzorger(s)

De partner, kind of ouder van de patiënt

Kanker heb je niet alleen, je hebt het samen. De aandacht gaat in vele gevallen naar de zieke, maar de partner, de vader of moeder, zoon of dochter zullen vaak de zieke begeleiden naar zijn bezoek aan het ziekenhuis en andere zorgende en ondersteunende taken op zich nemen.

Verlof…
Als je werkt zul je verlof moeten opnemen, en misschien ook andere dingen, zoals aangepaste werktijden, regelen.

Voor partners, gezinsleden, familie is het ook heel ingrijpend als er iemand in de nabijheid kanker krijgt. Ook voor hen zijn er mogelijkheden om korte perioden verlof te krijgen om jou te ondersteunen.
In de wet Arbeid en Zorg zijn verlofmogelijkheden opgenomen, waar je gebruik van kan maken, zoals kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.
Of en hoe je daar  gebruik van kunt maken,  staat vaak  in de cao van je bedrijf of sector.
Voor meer info over wettelijke verlofmogelijkheden, https://www.fnv.nl/themas/vakantie-vrij-verlof/verlof/zorgverlof/ (hierin staat informatie over kortdurend, langdurend en matelzorgverlof)

Wil je een cao aanvragen? https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-caos/

Kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof is verlof van maximaal 10 dagen per 12 maanden. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

In jouw cao of door de Ondernemingsraad/ PersoneelsVertegenwoordiging kan een andere afspraak zijn vastgelegd. Die afspraak is dan van toepassing. Dat kan een afspraak zijn over de duur van het verlof, de loonbetaling, situaties waarin verlof is aan te vragen, etc.   
Een dergelijke afspraak kan zowel positiever als negatiever zijn dan hierboven staat vermeld.

Langdurig zorgverlof
Werknemers kunnen langdurig zorgverlof per week opnemen, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 weken.
Er geldt wel een maximum aantal uren langdurend zorgverlof per jaar. Voor iemand met een 36-urige werkweek is dit maximaal 216 uur per jaar. Dit verlof kun je alleen opnemen als je partner of thuiswonend kind een levensbedreigende ziekte heeft. De werkgever hoeft het salaris voor de verlofuren niet door te betalen.
Ook hier geldt dat in jouw cao of door de Ondernemingsraad/ PersoneelsVertegenwoordiging een andere afspraak kan zijn gemaakt.
Die afspraak is dan van toepassing. Dat kan een afspraak zijn over de duur van het verlof, de loonbetaling, situaties waarin verlof is aan te vragen, etc.   


Los van de wettelijke (of via andere regelingen, zoals de cao, afgesproken) verlofmogelijkheden: het is als partner/gezinslid altijd verstandig om een gesprek aan te gaan met je eigen werkgever. Misschien zijn er andere afspraken te maken, waarmee je geholpen bent. Je zou dan kunnen denken aan: aangepaste werktijden, opname van vakantie, mogelijkheden om thuis te werken, tijdelijk iets minder werken, enz.
Zelf weet je het best wat je nodig hebt, en welke mogelijkheden jouw werk biedt.
Probeer ook met je collega’s en anderen in gesprek te blijven zodat er creatieve oplossingen te bedenken zijn zodat werk en privé in balans kunnen blijven.

Meer weten…

Op de pagina ‘nuttige links’ hebben we specifiek voor de problemen van partners en andere naasten een aparte paragraaf opgenomen.