Netwerk Arbo FNV

Monitoring gewijzigde Arbowet 2017

In november 2017 heeft de FNV een vragenlijst uitgezet onder een deel van haar leden over de gewijzigde Arbowet die van toepassing is per 1 juli 2017. Uit de resultaten van dit eerste onderzoek kwam naar voren dat bedrijven nog flink aan de slag moeten met het implementeren van de nieuwe verplichtingen. Per 1 juli 2018 moet elk bedrijf zijn Arbozaken namelijk op orde hebben, omdat de overgangstermijn van één jaar erop zit. Om te peilen in hoeverre bedrijven dit hebben gedaan, hebben we dezelfde vragenlijst in juli 2018 nog een keer uitgezet.

Analyse van het eerste en tweede onderzoek

Uit de reacties de we gekregen hebben kunnen we afleiden dat meer bedrijven de gewijzigde Arbowet hebben geïmplementeerd dan bij het eerste meetmoment. Er is wel een belangrijk verschil tussen de wijzigingen die de werknemers direct raken, zoals het recht op een second opinion, en andere wijzigingen, die meer van algemene aard zijn. Je kunt hierbij denken aan het recht van de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken.

Voor de wijzigingen die de werknemers direct raken is een duidelijke stijging te zien van bedrijven die de wijzigingen hebben geïmplementeerd. Voor de wijzigingen die de werknemers niet direct raken is er geen noemenswaardig verschil tussen de resultaten van het eerste en het tweede onderzoek. Een mogelijke verklaring is dat werknemers geen zicht hebben op de wijzigingen die de werknemers niet direct raken. Er zijn ook nog steeds bedrijven die niet voldoen aan de wet terwijl de overgangstermijn inmiddels verstreken is.

Second opinion en Arbospreekuur

De overgrote meerderheid van de werknemers in het eerste en het tweede onderzoek weet niet of werknemers zelf een andere bedrijfsarts voor de second opinion mogen kiezen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werknemers hier niet mee te maken hebben gehad of dat de informatievoorziening hierover tekort schiet. Ten opzichte van het eerste onderzoek, laat het tweede onderzoek een duidelijk stijging (17%) zien van werknemers die aangeven gebruik te kunnen maken van het arbospreekuur zonder toestemming van de werkgever. Ook dit is weer een wijziging waar werknemers direct mee te maken hebben.

 

Informatie over de gewijzigde Arbowet

Uit de verschillende reacties bij de vragenlijst komt naar voren dat men behoefte heeft aan informatie over dit onderwerp. Een ander effect van de vragenlijsten is dat sommige werknemers aangeven zaken te gaan aankaarten bij de ondernemingsraad die nog niet geregeld zijn. Sommigen geven aan bepaalde wijzigingen niet te kennen en hier nu wél mee aan de slag willen gaan. Dit doel hadden we bij het uitzetten van de vragenlijsten niet voorzien.

 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende webpagina’s: