Netwerk Arbo FNV

Na de behandeling

Werk en kanker: NA DE BEHANDELING

Tussen het eerste en tweede jaar als de meeste behandelingen achter de rug zijn,
is het belangrijk aan verder herstel en terugkeer naar je werk te werken.
Er is groot aanbod van verschillende revalidatieprogramma’s. 
Zie hiervoor de pagina met nuttige links

FNV leden kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het https://www.fnv.nl/contact/


De bedrijfsarts blijft in beeld

Een goede samenwerking met de arboarts of bedrijfsarts is ook na de behandeling heel belangrijk.
De bedrijfsarts ondersteunt de werkgever bij het ziekteverzuim in zijn bedrijf.
Bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid en de preventie van ziekteverzuim.
Maar zij/ hij is er óók voor jou: om je te helpen op een verantwoorde en gezonde manier te re-integreren.
Blader naar…

de diagnosefase
(voor de behandeling)

tijdens de behandeling

Waarom is contact met de bedrijfsarts onder andere van belang?

 • Voor het schrijven van een Plan van Aanpak, gericht op re-integratie
 • Voor de begeleiding tijdens de re-integratie, inclusief het bespreekbaar krijgen van knelpunten daarin (werkplek, werktijden, taakeisen die aan je gesteld worden, de zwaarte daarvan enz)
 • Voor het verplichte verslag dat hoort bij een aanvraag voor een eventuele WIA uitkering.

Voor 1% ziek na de re-integratie…

Werkgevers zien niet altijd graag dat, na een langdurige ziekte periode, de werknemer zich direct volledig, voor 100%, beter meldt, ook niet na een re-integratie periode.
Je kunt immers opnieuw ziek worden. Dan kun je opnieuw 104 weken aanspraak maken op loondoorbetaling, voordat de WIA in beeld komt.

Om dat te vermijden, melden sommige werkgevers hun werknemers administratief voor 99% beter. Je bent dan voor 1% ziek, en er begint géén nieuwe periode van 104 weken van loondoorbetaling. Dit is in strijd met de Wet Verbetering Poortwachter: zo beland je feitelijk versneld in de WIA, en dat is niet de bedoeling.

 • Wettelijk geldt het volgende: 28 dagen na de laatste ziekmelding is de werknemer weer volledig – dus 100% – beter.
 • Als je vaststelt dat je “administratief ziek wordt gehouden”, moet je een schriftelijke onderbouwing vragen van dit besluit….en zonodig contact opnemen met de vakbond
 • ben je in staat het werk waarvoor je bent aangenomen weer in volle omvang te doen? Dan hoort daar een ‘100% beter’ -verklaring bij. De prognose – de kans dat de ziekte terugkomt – is daarbij NIET van belang.
 • controleer ook bij het UWV of je beter bent gemeld als je daar niet zeker van bent.
 • Vraag het UWV zonodig om een deskundigenoordeel. Dat is niet niet bindend voor de werkgever, maar weegt wel zwaar, mocht het tot een gerechtelijke procedure komen.
 • Als je werkgever volhoudt dat het 1% ziek houden gebeurt met toestemming van het UWV, klopt dat niet. Dan is het verstandig contact op te nemen met je vakbond, om tijdig paal en perk te stellen aan deze ongewenste en onwettige situatie.

Een nieuwe ziekmelding…of telt de vorige ziekmelding door?

 • Opeenvolgende ziektegevallen binnen vier weken na een betermelding, worden als een doorlopend ziektegeval beschouwd. Volgens de Wet Poortwachter ontstaat, als je meer dan vier weken volledig aan het werk bent geweest, een nieuwe arbeidsongeschiktheidssituatie. Dat heeft gevolgen voor de loondoorbetalingsplicht van de werkgever: een nieuwe periode van 104 weken vangt aan.

Voortdurende vermoeidheid na de behandeling

Kanker gerelateerde vermoeidheid bestaat uit een subjectief gevoel van uitputting, dat aanhoudend aanwezig is.
Het is gerelateerd aan kanker of aan de behandeling ervan, en hindert het normale dagelijks functioneren van de
(ex-)kankerpatiënt.

 • Vermoeidheid bij kanker verschilt van de normale vermoeidheid die mensen ervaren: door de intensiteit en de duur.
 • Vermoeidheid bij kanker is heviger dan de vermoeidheid die je normaal gesproken na geestelijke of lichamelijke inspanning ervaart.
 • Vermoeidheid bij kanker verdwijnt niet door rust en slapen, en is overweldigend en allesbeheersend, in die zin dat je er niet overheen kunt stappen.
 • Juist bij het re-integreren, waarvoor jij en je werkgever alle moeite doen, is het zaak goed rekening te houden met deze vermoeidheid.

Meer informatie, klik hier

Re-integratie-inspanning van werknemer en werkgever

 • tijdens de re-integratie kijken beiden naar de noodzaak om je functie of werkplek aan te passen.
 • als dat niet kan, kijk samen naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf om passend werk te vinden
 • belangrijk zijn de re-integratieverslagen: beschrijvingen die jij, je werkgever en de bedrijfsarts hebben opgesteld over de voortgang van de re-integratie.

Contractaanpassing

Je bent niet degene die je voor je ziekte was: blijven werken is mogelijk, maar alleen als er aanpassingen in je arbeidscontract komen. Enkele aandachtspunten daarbij:

 • het arbeidscontract ontbinden omdat je een verhoogd risico loopt om ziek te worden, is NIET toegestaan.
 • doe je minder of ander werk dan voorheen, dan moet na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst daarop worden aangepast. Wat in juridisch jargon “passende arbeid” heette, wordt vanaf dan “bedongen arbeid”, je normale werk dus. Wat je na twee jaar ziekte nog kunt en doet, wordt dan definitief je nieuwe werk. Met bijbehorende aangepaste beloning, behalve als in de cao hier wat anders over is afgesproken.

Ontslag

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat een werknemer niet ontslagen zou kunnen worden tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een werknemer is tijdens zijn ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet.

Maar…ben je weer in staat je werk volledig te doen, ook na twee jaar ziekte, dan is ontslag niet aan de orde.
Het arbeidscontract ontbinden omdat je een verhoogd risico loopt om ziek te worden, is NIET toegestaan. Voor een werkgever die jou als een ‘risicogeval’ beschouwt, heeft het dus weinig zin om met wat hij weet over jouw ziekte op onderzoek uit te gaan

Mocht je er niet alleen uitkomen of heb je meer vragen zoek contact via  https://www.fnv.nl/contact/ of arbonetwerk@fnv.nl

 Intimidatie door leidinggevende of P&O.
“Pas maar op als je weer ziek wordt…” Soms komen dergelijke opmerkingen uit de mond van werkgever of leidinggevende. Niet uit betrokkenheid bij jou wel en wee, maar om je duidelijk te maken dat in dat geval je arbeidsplaats allesbehalve zeker is.

 • Bespreek dit als het kan met de vertrouwenspersoon op je werk, of met je bedrijfsarts.
 • Neem anders contact op met https://www.fnv.nl/contact/ , of met de vertrouwenstelefoon van het FNV; telefonisch bereikbaar op werkdagen van 19.00 tot 21.30 via tel. (030) 273 88 33 .

Sollicitatie, keuringen en kanker:

 • Alleen ziektes en beperkingen waarvan je niet genezen bent, en waarvan je kunt verwachten dat ze ook in de toekomst verhinderen dat je in de nieuwe functie goed kunt meedraaien, of kunt uitvallen, moet je bij een sollicitatie verplicht melden. Dat is bij mensen die kanker hebben gehad lang niet altijd het geval. Ook hier geldt dus: helemaal genezen en volledig arbeidsgeschikt? Geen probleem.
 • Voor sommige beroepen is een medische keuring bij sollicitatie verplicht. Het komt bovendien voor dat die keuring eens in de zoveel tijd herhaald moet worden (bv. een chauffeurskeuring). Zo’n keuring hoort gericht te zijn op het goed kunnen uitoefenen van dat specifieke beroep. Het resultaat van die keuring heeft normaal gesproken maar twee mogelijke uitslagen die ter kennis van de (toekomstige) werkgever kunnen worden gebracht: wel geschikt (goedgekeurd) of niet geschikt (afgekeurd)

Arbeidsongeschiktheidsuitkering in zicht: WIA en WGA uitkeringen

Mocht je werkgever echt niet voor passend werk kunnen zorgen dan wordt de kans om afgekeurd te worden groter. Maar neem niet te snel genoegen met een ‘helaas, dat kan niet’ van je werkgever. Oók het UWV zal nagaan of werkgever en werknemers zich voldoende hebben ingespannen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te vermijden.

 • Lukt het allemaal niet, dan ontvang je – als de twee jaar verplichte loondoorbetaling ten einde lopen – een aanvraag voor een WIA uitkering.
 • Er bestaan twee soorten WIA-uitkeringen:
  > een WGA uitkering staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  > een IVA uitkering staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
 • Daarnaast zijn er werknemers die vóór 1 januari 2006 arbeidsongeschikt verklaard zijn: zij hebben nog steeds een WAO-uitkering..
 • Het UWV bepaalt of je in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen, en het percentage waarvoor je nog arbeidsgeschikt bent.
 • als tijdens de twee jaar ziekte dat je werkgever het loon moet doorbetalen, al met zekerheid is vast komen te staan dat terugkeer naar werk nooit meer aan de orde zal zijn, door het chronische of progressieve karakter van de ziekte, dan is een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk. In dat geval heb je als werknemer recht op een zogenaamde IVA uitkering. Informatie hierover vind je bij de Rijksoverheid.
  Een dergelijke situatie komt zelden voor. Wij raden je aan om hier alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mee akkoord te gaan. Vraag in elk geval vooraf om advies en ondersteuning aan de vakbond!
 • Ook als een arbeidsongeschiktheiduitkering in het verschiet ligt, is en blijft het belangrijk dat je de nodige kennis om je heen verzamelt en niet in je eentje de strijd aangaat.
  Op https://www.fnv.nl/zoeken?q_global=arbeidsongeschiktheid&collection=publiek_collection&submit=  is hierover een schat aan informatie te vinden! En via  https://www.fnv.nl/contact/ kun je altijd om aanvullende informatie of ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld door een WIA/ WAO-begeleider van de bond.

Werken met behoud van uitkering als je kanker hebt gehad

De rechten, plichten en mogelijkheden voor het werken met behoud van uitkering hangen deels af van het type uitkering wat je ontvangt. Voor advies kun je terecht bij FNV of bij het UWV.

Ook de website van het UWV geeft hierover veel informatie:

De behandeling van je ziekte is niet aangeslagen, of behandeling is niet mogelijk.
Alsof de vreselijke boodschap ‘u heeft niet lang meer te leven’ nog niet erg genoeg is: ook dan zijn er nog zaken die met je werk te maken hebben te regelen.

Hierover kan je lezen in het hoofdstuk Overlijden.