Netwerk Arbo FNV

Tijdens de behandeling

Werk en kanker: TIJDENS DE BEHANDELING


Tijdens de behandeling is alle aandacht daarop gericht. Maar ook dan kunnen er allerlei vragen op je af komen, die te maken hebben met het werk. En juist dan wil je duidelijk, snel en eenvoudig antwoord hebben.

Leden van FNV kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het https://www.fnv.nl/contact/

Door blijven werken tijdens de behandeling klopt het volgende stukje nog volgens poortwachter? En nieuwe arbowet?

Of doorwerken kan en mag hangt af van je eigen gevoel en van het advies van de bedrijfsarts (in overleg met je behandelend arts!).

 • Let op: formeel-juridisch is alleen de bedrijfsarts gerechtigd om hier een
  (bijna-) bindend advies over te geven. Overleg hierover dus op tijd met de bedrijfsarts!
 • Vraag de bedrijfsarts contact op te nemen met huisarts en behandelend oncoloog. Dan kan zij/hij tot een beter gefundeerd advies komen welke werkzaamheden je nog aankunt, en onder wat voor voorwaarden, en welke beperkingen je ziekte veroorzaakt.
 • Werken tijdens de behandeling kan soms “therapeutisch” werken, en daardoor de strijd tegen kanker draaglijker maken.
 • Mag je blijven werken, maak dan duidelijke afspraken met je werkgever. Doe dat op papier. Realiseer je daarbij dat de situatie soms van de ene op de andere dag anders kan zijn.
Blader naar…

de diagnosefase
(voor de behandeling)

na de behandeling

Ik heb mij ziekgemeld: aandachtspunten voor het contact met bedrijfsarts, collega’s en leidinggevenden.

Tijdens de contacten met de bedrijfsarts of leidinggevende kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • de  formele kant van je ziekmelding. Denk hierbij aan de procedure binnen jouw bedrijf.
 • verzuimregels moeten redelijk zijn, en mogen zeker geen “huisarrest” betekenen. Dat heeft de rechter bij herhaling uitgesproken.
 • de verwachtingen van jezelf, de werkgever en de bedrijfsarts over je inzetbaarheid de komende tijd
 • contact tussen bedrijfsarts en specialist/ oncoloog: dring er bij de bedrijfsarts op aan dit te doen: het helpt misverstanden te voorkomen en verantwoorde, door alle betrokkenen gedragen afspraken te maken.
 • de afspraken die je samen maakt met betrekking tot je werkhervatting. Bedenk dat je beter stap-voor-stap kunt opbouwen, dan terug  te moeten omdat het te zwaar is.
 • sta open voor ander werk binnen je bedrijf. Soms is het wenselijk om tijdelijk een andere functie te vervullen, omdat je eigen functie te zwaar is.
 • Werktijden kunnen daarbij een rol spelen: denk bijvoorbeeld aan continudiensten, die je (tijdelijk) niet meer kunt draaien.
Wie schrijft die blijft…

In de Wet Verbetering Poortwachter staan alle rechten en plichten rondom ziekte en reïntegratie omschreven.
FNV Bondgenoten heeft een handig logboek ontwikkeld: “Wie schrijft, die blijft“. Heel geschikt om bij ziekte direct vanaf het begin te gaan gebruiken.

Ook is er www.werknu.nl die voor jou en je werkgever veel kunnen betekenen.

Medische gegevens en privacy

In Nederland hebben mensen recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit. Dit staat zo in de grondwet!

 • …maar ook in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn een aantal principes opgenomen over registratie van verzuim en de rechten van de zieke werknemer
 • hoe je leidinggevende met je verzuimgegevens om dient te gaan staat nauwkeurig omschreven in het praktijkboek arbeidsomstandigheden van de FNV. 12.6.4 .
 • medische gegevens worden geregistreerd door een arts in een medisch dossier waar alleen hij/zij toegang toe heeft.
 • de bedrijfsarts heeft een plicht tot medische geheimhouding. Hij of zij mag geen medische informatie aan het bedrijf doorgeven.
 • Er mogen zich geen medische gegevens in het personeelsdossier of in andere registraties in het bedrijf bevinden!
 • Wél geldt dat jij als werknemer alle medisch-belangrijke informatie aan de bedrijfsarts hoort te verstrekken
 • Verder mag de bedrijfarts wél doorgeven welke beperkingen de zieke werknemer in het werk heeft en tot welke activiteiten hij/ zij wel in staat is.
Je kunt de Ondernemingsraad (OR) vragen of na te gaan of er een privacyreglement in je bedrijf aanwezig is. In dat geval kun je je ook hierop beroepen.
Als dit er niet is kun je de OR vragen, een privacyregelement op te (laten) stellen en de werkgever te verzoeken dit in te voeren.

Toenemende kosten tijdens de behandeling

Door de behandeling zullen er voor jou extra kosten komen. Alleen de reiskosten kunnen een behoorlijk gat slaan in je budget. Je salaris wordt minder omdat je de secundaire vergoedingen moet missen. (niet elke werkgever betaalt bv onregelmatige diensten bij ziekte uit).
Je houdt soms alleen je basissalaris over. Dat hangt allemaal sterk af van wat er in de voor jou geldende CAO is afgesproken.

Hoe kun je financieel wat extra armslag krijgen?
In eerste instantie kun je bij de gemeente waar je woont kijken of er vergoedingen zijn waar je recht op hebt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Soms heeft de werkgever een fonds waaruit je steun kunt krijgen.

Ook het KWF www.kwf.nl  (Link)heeft voor mensen die financieel in de problemen komen een fonds waar je eenmalig een beroep op kunt doen.
Wel zul je steeds je financiële situatie moeten uitleggen, voor er wordt beoordeeld of je een bijdrage kunt krijgen.

Je hoeft er niet alleen voor te staan

De behandeling van kanker is geen makkelijke weg. Je bent in de trein van behandeling gestapt en iedere halte is er een waar veel informatie wordt gegeven. Dat roept heel veel vragen en onduidelijkheden op, ook voor je naasten. Soms wordt dat teveel, en dat kan stress opleveren.

Dan kan het fijn zijn iemand te hebben die jullie tijdens deze periode kan begeleiden. Iemand waar je al de informatie, vragen en onzekerheden mee kunt bespreken.

Je kunt van verschillende instanties begeleiding tijdens de behandeling krijgen.

 • Care for Cancer (Careforcancer.nl)  is zo’n organisatie die je thuis bezoekt en begeleidt.
 • Ook de oncologieverpleegkundige in de thuiszorg geeft continuïteitszorg.
 • als er meer hulp nodig is, kan het ziekenhuis je doorverwijzen naar maatschappelijk werk of psycholoog.
 • er zijn ook in alle regio’s in Nederland inloophuizen waar je terecht kunt voor een praatje of begeleidende gesprekken en cursussen. Deze inloophuizen bieden ook begeleiding voor kinderen van ouders met kanker. Zie vor meer informatie de pagina met nuttige internet links
  Website”

Ploegendiensten, wisseldiensten, nachtdiensten… 

Bespreek dit met je behandelend arts moet bespreken en vooral ook met de bedrijfarts.
FNV Bondgenoten heeft een heldere visie op werken in nachtdienst.(Sam Groen, beleidsmedewerker FNV  vragen wat we hier moeten schrijven of waar we naartoe moeten linken.)

Vakbondsondersteuning bij ziekte en re-integratie: de re-integratieconsulent

Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd op het gebied van de sociale zekerheid en daarbinnen ook rond de wet- en regelgeving bij ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet. Hierin is een grotere verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever én werknemer.
De bedoeling van de wet is dat werkgever en werknemer samen zorgen dat je als werknemer weer aan het werk kan. Daarbij heeft ook de werknemer niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten.De samenwerking tussen werkgever en werknemer loopt niet altijd even soepel. En de regelgeving is ook niet voor iedereen gesneden koek.
FNV Bondgenoten krijgt op dit terrein steeds meer vragen van leden. Zij vragen informatie en willen graag iemand spreken die met hen mee kan denken. Dat kan dus, via de re-integratieconsulent.

Een re-integratieconsulent is een vakbondsvrijwilliger die leden van FNV Bondgenoten bijstaat bij problemen rond re-integratie bij ziekte.
Na uiterlijk zes weken ziek zijn treedt er allerlei wet- en regelgeving in werking, met name de Wet Verbetering Poortwachter, waar mensen soms in verstrikt raken. De re-integratieconsulent informeert en adviseert en wijst de weg.

Heb jij behoefte aan ondersteuning door een re-integratieconsulent: vraag ernaar op het spreekuur van het vakbondscentrum in jouw omgeving, of bel voor een afspraak met een re-integratieconsulent met ons Contactcenter op 088 – 368  0 368 (ma t/m vrij 8.30 – 17.30 uur)