Netwerk Arbo FNV

Verslag Netwerkbijeenkomst dd 20-04-2018

Voorzitter Johan Huver opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom er zijn veel nieuwe gezichten dus we beginnen met een voorstelrondje.

Mededelingen: De secretaris doet kond van een flink aantal keurige afmeldingen.

Hans Jannink wil graag de kick off van een 4 jarige campagne waar het de eerste 2 jaar gaat over het werken met gevaarlijke stoffen onder de aandacht van de aanwezigen brengen. Klik hier voor meer info: Link

Hans Marijnissen  meldt dat ook dit jaar Workers Memorial Day op een aantal plaatsen in het land herdacht wordt: Klik hier voor meer info: Link

Johan Huver heeft triest nieuws. Er heeft een fataal bedrijfsongeval plaats gevonden in het Facet.

Opgeroepen wordt om 1 mei massaal naar Den Haag te komen voor de gelijknamige viering. We hebben spandoeken en borden. Dus we kunnen ons als Netwerk profileren.

De themadag bij Heijmans staat in de koelkast vanwege het Cao traject maar kan wellicht in het najaar doorgang vinden.

Ruud Nieuwenhuis is vandaag voor het laatst ivm vroegpensioen. Wij danken hem voor zijn inbreng en jarenlange deelname aan het Netwerk

Beater brengt de Benikhetnietwaard petitie onder de aandacht van de aanwezigen met het verzoek om deze breed verspreiden.  Klik hier voor de petitie.

Jan Verhagen heeft besloten om terug te treden als lid van het DB. Om 2 redenen. 1. Vroeger beleidsadviseur. Bleef daar teveel in hangen. Koste te veel energie. 2. De FNV in het algemeen. Een hele hoop zaken zijn verdwenen. Activerend vakbondswerk lijkt steeds minder belangrijk te worden. Jan gaat zich nu wijden aan zijn CAMJO-schap.

Renzo Kraaijveld wordt door het bestuur aanbevolen als opvolger van Jan Verhagen omdat hij bij de verkiezingen in september 2017 de volgende op de lijst was na Jan Verhagen.  Wat vindt de vergadering van de voordracht van Renzo door het DB? Renzo stelt zich nog even voor. En wordt bij acclamatie gekozen. Johan heet hem van harte welkom in het DB en wenst hem veel succes.

We nemen afscheid van Jan Verhagen met een bloemetje.

 

Na een korte pauze neemt Lex Lecomte als plaatsvervanger van Cor den Dekker ons mee met een presentatie van de werkgroep ‘Gassen in Containers’

Powerpoint Gassen in Containers 2018 definitief.pptx

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

 

Tip van Jan Manders: laat de AI bladen laten betalen door de werkgever. De containers gaan vaak kris kras de wereld over dus ook als het niet uit China komt kan ie vervuild zijn met restgassen. Alleen bij zee containers weet je waar ze vandaan komen.

Hoeveel mensen worden ziek? Wereldwijd gaat het om 100 gevallen per jaar. In Nederland zijn er geen cijfers bekend.

Melden van beroepsziektes gebeurt niet altijd. En de relatie met gassen wordt zeker niet altijd gelegd. Bij twijfel neem contact op met Atie Verschoor van Expertise Centre Environmental Medicine: https://www.environmentalmedicine.nl/bedrijfsbeschrijving.htm

Ook in de warehouses en winkel staan schoentjes en de matrassen uit te dampen.

Awareness kweken is een belangrijk doel van de werkgroep. Sneltest hoe ziet ie er uit? Staat ie ook online.  Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij blootstelling aan gassen? Werkgever is aansprakelijk.

Dampen van benzine bij tanktransport. Is dat ook een issue? Goed om eens wat dieper in te duiken.

Lopen de douaniers geen risico als die naar binnen gaan. Dan worden ze altijd gecheckt! Maar uitdampende gassen kunnen dan toch altijd aanwezig zijn. Dus dat betekend niet dat ze echt veilig zijn. Een aandachtspunt dat de werkgroep onder de aandacht gaat brengen bij de EWHN.

De 14 mei er al aandacht voor vragen bij de campagne kick off van SZW. Het is misschien een idee om hierover ook in contact komen met de campagne van de overheid over werken met gevaarlijke stoffen? De voorzitter stelt voor dit bilateraal aan te kaarten. Overigens staat er veel informatie op de sites van de FNV.

Lex laat nog een filmpje zien hoe ze in Azië de muggen bestrijden bij overlast van muggen.

Filmpje 1

Het derde filmpje gaat over het ‘behandelen’ van cacao en het ontgassen daarvan in Nederland, José van Uffelen die komt in het filmpje voor. Maar eerst een filmpje hoe ze dat in Azië doen. Na het zien van de filmpjes mogen we ons gelukkig prijzen, dat we in Europa wonen.

Filmpje 2

Filmpje 3

 

Het volgende filmpje laat zien met welke instrumenten gemeten kan worden en er bestaan verschillende meettechnieken die verschillen in nauwkeurigheid. De boodschap is laat analyses en onderzoek doen door professionals.

Filmpje 4

De voorzitter geeft Lex een groot compliment voor de presentatie en de manier waarop Lex de presentatie gegeven heeft. Met name het interactieve karakter krijgt zijn waardering.

Zelfde handeling in China. Wat betreft het laatste filmpje is de uitspraak aan het einde is belangrijk.

Na de lunch vervolgen we de bijeenkomst met een uiteenzetting over het onderwerp

Medezeggenschap en wetswijziging Arbowet door Ilse Roos (lid van de werkgroep preventie) en Carin Benders coördinerend inspecteur bij SZW en lid van de Groepsondernemingsraad Rijk.

20 april _ FNV logo.pptx

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

 

Het contract met de Arbodienst valt overeenstemmingsrecht meent Carin . Artikel 14 Arbowet.

Artikel 14 gaat toch over maatwerkregeling vraagt Huub zich hard op af. Of het een maatwerkregeling of een vangnetregeling is maakt volgens Carin niet uit in beide gevallen geldt volgens haar het overeenstemmingsrecht. Werkgevers worden door de nieuwe wet gedwongen om veel meer aan preventie te doen is de veronderstelling. Er is een checklist waar de arbodienst moet voldoen. Staat op de corporate site. Link.

Zelfstandig kunnen werken is voor PM-er belangrijk. Een budget is niet handig. Want als het op is?

Hoeveel uur heeft de PM nodig? Hangt af van de aard van het bedrijf.  Inloopspreekuur. Wanneer is dat? Ook een aandachtspunt voor contract.

Jan Verhagen wijst nog even 18.1 WOR waar staat dat OR leden zich gevraagd en ongevraagd op de hoogte kunnen stellen van de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Art 44 kosten komen niet ten koste van werknemers kan een kapstok zijn volgens Jan. Beter is om het te regelen in het contract meent Karin. De bedrijfsarts adviseert wat betreft de inzetbaarheid van de werknemer, maar de werkgever mag er van afwijken.

Inloopspreekuur opnemen in het arbocontract kun je opnemen in de RIE of de plannen van aanpak.

Gebruik de RIE om dingen die nog niet zijn niet geregeld

PAGO is hetzelfde als PMO is het antwoord op een vraag uit de zaal.

MTO is goed instrument vindt Karin, mits er de goeie vragen in staan.

Blijven zeuren anders artikel 22 inzetten.

Meldingsplicht ongeval. Dan ontvangt de OR een brief met de bevindingen via de werkgever. Privacy moet wel gewaarborgd zijn. Jan Verhagen vraagt naar de sancties over arbodiensten en bedrijfsartsen staat dat in de wet? Nee staat niet in de wet. Jan Manders merkt op dat je als ondernemersraad ook inzicht hebt in ongevalsonderzoeken. Monty reageert op de opmerking van Jan en beschrijft een positieve casus als voorbeeld.

Hoe zit dat het een uitzendkracht is?Dat hangt af van veel factoren. Melden is versterkt door Asscher in de wet. In een ongevalsrapport staan medische gegevens van de werknemer.

Artikel 24 wordt nog even aangestipt in de laatste sheet.

Het aantal inspecteurs klopt niet volgens Hans. Hans verwijst naar een rapport van Jan Popma die destijds beweerde dat het inkrimpen van het aantal inspecteurs in strijd was met het ILO verdag 81.   Link.

Deskundigheid is daardoor niet of onvoldoende aanwezig.

Kun je een Arbo contract laten toetsen? Zeker huur daar een deskundige voor in adviseert Carin.

Onderzoek moet goed zijn en de oplossing moet niet te makkelijk zijn.

Rapport moet ook door werknemer getekend worden.

PSA na een ongeval. De Inspectie SZW kijkt ook naar nazorg als PSA aan de orde is.

De voorzitter wil dit onderwerp nu afsluiten en wil Ilse en Carin van harte bedanken voor de presentatie en dit item voorziet dus kennelijk in een behoefde, zo stelt de voorzitter vast.

 

WVTTK

Jongeren staan vaak onder spanning in de Electro-branche. Men werkt niet veilig. Spanning gaat er vaak niet af. Graag aandacht voor dit ondewerp.

1 juli is die Arbowet er. Als een OR belt dan komt de ISZW altijd.

Idee: Een appje maken voor FNV leden om misstanden te melden bij ISZW. Als het FNV meldt dan komt de ISZW overigens ook.

Hans Marijnissen meldt dat de werkgroep Preventie komt regelmatig bij elkaar komt voorafgaand aan de reguliere bijeenkomsten van het Netwerk. Arbeidsongevallen vooral in de bouw moeten we als FNV echt stelling innemen meent hij. Daar is iedereen het mee eens.

Renzo Kraaijveld denkt dat presentatie van de werkgroep ‘Gassen in Containers’ prima te gebruiken zou kunnen zijn voor chauffeursopleidingen in het kader van code 95.

Anneke waarschuwt: De teek is in het land. Let op. Zorg dat je de tekenkaart op za hebt. En ook goeie tekenwerende kleding is een must. Voor meer info zie: Link.

Niet meer ter tafel zijnde sluit voorzitter Johan Huver de vergadering en dankt allen voor hun inbreng en wenst allen na de netwerkborrel wel thuis.